JULINKA z.s.
Police nad Metují

ZADRŽUJEME VODU V CHKO BROUMOVSKO
 
PODZIMNÍ SÁZECÍ AKCE - Zpráva o vybudování tůní 2023 - MAPA zbudovaných tůní
 
Foto Bělidlo - Foto Jetřichov - Foto Ruprechtice - Foto Vižňov
 

Rok 2023 | Projekt vytvoří podmínky pro to, aby obyvatelé CHKO Broumovsko mohli aktivně přispívat k nápravě vysychající krajiny
(narušené průmyslovým zemědělstvím, zcelenými lány, melioracemi), k omezení půdní eroze a k obnově biodiverzity.
Nabídneme ukázky možného systematického přístupu občanů k zádrži vody a ochraně půdy dle oficiální metodiky
(zmapování povodí, návrhy úprav v krajině, vybudování vzorových tůní, výsadba aleje).
Ke zvyšování povědomí veřejnosti o ekologických tématech přispěje i festival Jeden svět Police nad Metují 2023.
Utužíme komunitu aktivních lidí v Meziměstí a v Polici nad Metují, podpoříme myšlenku dobrovolnictví.

 

Čemu se letos věnujeme a proč?

Spolek JULINKA se snaží přispívat k řešení problému dlouhodobého zhoršování stavu krajiny a zemědělské půdy
(v důsledku průmyslové zemědělské produkce na velkých zcelených plochách zpevněných používáním těžké techniky,
používáním chemických hnojiv, melioracemi, vodní a větrnou erozí, ztrátou edafonu, usychajícími monokulturními lesy apod.).
Uvedené příčiny vedou k rychlému vysychání půdy (případně náhlým povodním), snižování hladiny podzemní vody
či úbytku živočišných a rostlinných druhů - to vše v kombinaci s probíhající klimatickou změnou a kůrovcovou kalamitou.

Vysychání krajiny má významný dopad na biodiverzitu území a ohrožuje ho nevratnými škodami.
Postiženy jsou zejména živočišné i rostlinné druhy vázané na vodní a zejména mokřadní stanoviště.
Patří mezi ně obojživelníci a hmyz, jejichž vývojová stádia larev jsou přímo vázána na mokřady a jarní tůně s mělkou litorální zónou.

V současnosti můžeme pozorovat velmi silný pokles populace některých ohrožených druhů, v některých oblastech lze hovořit o plošném vymírání.
Obojživelníci a hmyz závislí na vodním prostředí představují nenahraditelný článek z hlediska biodiverzity území
vzhledem k jedinečnosti jednotlivých druhů a díky svému pevnému místu v celkovém potravním řetězci.

Každý, kdo má oči otevřené, si musí být této situace vědom. Zdá se ale, že mnoho lidí stále problémy buď ignoruje
nebo si je nepřipouští, protože jsou tak obrovské, že jedinec nemá šanci zajistit žádnou zásadní změnu.
Čím dál více lidí se začíná obávat, že pokud by se sucha (jako to v roce 2018, nebo i horší) měla opakovat,
mohli bychom být nakonec nuceni migrovat za vodou (a úrodnou půdou).
Ve spolku JULINKA věříme, že máme povinnost přispět k nápravě současného stavu, pokud je ještě šance.

 

Co je naším cílem?

Cílem našich snah je vytvořit podmínky pro to, aby obyvatelé regionu Broumovsko mohli přispívat k obnově naší vysychající krajiny.
Chceme nabídnout příklady možného systematického přístupu k zadržování vody, ochraně půdy a obnově biodiverzity.
Rádi bychom inspirovali spoluobčany k přebírání větší spoluodpovědnosti za stav životního prostředí ve svém okolí a iniciativy ve věci jeho aktivní ochrany,
zejména v situaci probíhajících klimatických změn projevujících se stále častějšími vlnami sucha a povodní.

Český stát se zatím nerozhodl masivně prosazovat a podporovat žádoucí změny v hospodaření s půdou, péči o krajinu či zadržování vody.
Přestože není v silách malé neziskové organizace zavádět převratné změny, věříme, že ve spolupráci s dalšími organizacemi a aktivními jednotlivci
dokážeme alespoň přispět k žádoucí změně a osobním příkladem ji prosazovat i mezi ostatními. Doufáme v efekt sněhové koule a kritické masy.

Nabídkou terénních a kulturních aktivit chceme zvýšit informovanost obyvatel o této problematice
a podpořit jejich zapojení se do akcí směřujících k nápravě současného stavu naší krajiny.
Usilujeme o to, aby naše krajina postupně dosáhla schopnosti zadržovat vodu v takové míře, jakou měla před cca 150 lety.

 

Jak toho chceme dosáhnout?

1. Zmapujeme celé povodí Ruprechtického potoka (KÚ Ruprechtice u Broumova, Vižňov, Hynčice u Broumova a Meziměstí - celkem 12,31 km2),
což zahrnuje mapování např. meliorací, erozí, přirozených vlhkých míst v krajině (tyto informace stát nemá).
Na tomto území následně navrhneme opatření k zádrži vody a ochraně půdy
(např. zatravnění údolnic, obnovu a budování nových tůní, mezních pásů, mokřadů, alejí, zalesnění, apod.)
prostřednictvím tzv. studie proveditelnosti na zádrž vody v krajině vypracované dle metodiky Model Živá krajina
vytvořené spolkem Živá voda a podporované MŽP ČR i Evropskou komisí.
Následná realizace navržených opatření proběhne v následujících letech již za (doufejme) podpory státu.
Mapování/Studie - Celoplošná zádrž vody v krajině v povodí Ruprechtického potoka

2. Za pomoci dobrovolníků z řad veřejnosti a na základě výsledků studie vybudujeme alespoň 5 nových vzorových tůní
Zpráva o vybudování tůní 2023
a vysadíme alespoň 50 vzrostlejších stromů v ukázkové aleji rozdělující půdní bloky v okolí Meziměstí.
Další alej ve spolupráci se ZŠ vysadíme v Suchém Dole. Sázet budeme i lesní stromky v oblasti Broumovských stěn.
PODZIMNÍ SÁZECÍ AKCE 2023 - PODZIMNÍ TERÉNNÍ AKCE

3. Zorganizujeme čtyřdenní festival dokumentárních filmů Jeden svět Police nad Metují 2023,
na kterém promítneme i filmy s ekologickou tematikou, po jejichž projekci proběhnou debaty s vybranými hosty.
V rámci doprovodného programu festivalu proběhne i benefiční koncert Police Syphony Orchestra.

Kromě samotného festivalu budeme zvyšovat povědomí široké veřejnosti také prostřednictvím učitelů, žáků a studentů
základních a středních škol na Náchodsku při školních projekcích krátkých dokumentů s následnými moderovanými debatami.
Závěrečná zpráva Jeden svět 2023
 

Tyto naše aktivity by nebyly možné bez podpory mnoha dobrovolníků a donorů. Tímto všem děkujeme!
 

WE RETAIN WATER IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA BROUMOVSKO

Year 2023 | The project will create the conditions for the inhabitants of the Broumovsko Protected landscape Area
to actively contribute to the remediation of the drying landscape (disturbed by industrial agriculture, large field blocks, drainage),
to the reduction of soil erosion and to the restoration of biodiversity. We will offer examples of the possible systematic citizen approach
to water retention and soil protection following the official methodology Living Landscape
(mapping of watersheds, proposals for improvements in the landscape, construction of model pools, planting alleys).
We will strengthen our community and support volunteering.
 

Kontakt na zodpovědnou osobu - Pavel Pinkava – telefon +420 774 112 033, p.pinkava@volny.cz
 


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.
 

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA O VODĚ V KRAJINĚ 2 - Meziměstí - Pozvánka - Foto - Fotoprezentace

25. června 2023 | Zorganizovali jsme další komentovanou vycházku/exkurzi pro obyvatele z Meziměstí a okolí.
Na akci přišlo 8 lidí. Vycházku jsme zahájili v městském parku, kde jsme účastníky seznámili s naší prací a se základními funkcemi vody v krajině.
Poté jsme se vydali na kraj města k odmeliorovanému poli, kde jsme si ukázali vyústění melioračního potrubí a vliv konvenčního zemědělství na půdu.
O několik stovek metrů jsme účastníkům ukázali, jak se v terénu projevuje zanešené meliorační potrubí a jaký efekt by mělo přerušení meliorace.
 
Vycházka pokračovala k poli, na kterém se hospodaří v ekologickém režimu. Porovnávali jsme stav dříve sebrané půdy z konvenčního pole a stav půdy
z ekologického pole. Vydali jsme se k přirozenému mokřadu a nově vytvořené tůni a popsali si funkce a principy přirozené zádrže vody v krajině a v půdě.
 
Celou vycházku jsme zakončili u nově zrekonstruovaného rybníka, v blízkosti centra města, který je obyvatelům nejdostupnější, rádi sem chodí na vycházky.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA O VODĚ V KRAJINĚ 1 - Meziměstí - Foto

9. dubna 2023 | V dubnovou neděli jsme měli v Meziměstí setkání 11 lidí z Broumovska, kteří se zajímají o vodu a krajinu.
V rámci komentované exkurze jsme vyrazili do terénu ukázat si názorné ukázky meliorací, vodozádržných prvků, erozí apod.
 
Odpoledne jsme zhodnotili, co se v kraji děje, plánuje a jak se kdo chce zapojit do mapování krajiny, přípravy studií či zajišťování terénních opatření
na zádrž vody. Momentálně mapujeme povodí Ruprechtického potoka a zároveň aktivně plánujeme zmapovat další území a připravujeme sice malé,
ale přínosné realizace různých opatření podle již vzniklých studií na území Broumovska.